• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

آبیاری زیر سطحی سفالی_ قسمت سوم

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در مقالات

آفات و بيماري:

مجموعه حشرات جزء تفكيك ناپذير چرخه طبيعت هستند هيچيك آفت نيستند اين ظلم است كه ما نام آنها را آفت و مزاحم توليد و يا مانع توليد بدانيم ، آنها زمينه توليد مي باشند ، طبيعت آنها را مديريت كرده كمااينكه طي ميليونها سال آنها وجود داشته و مسير تكامل طبيعي را طي نموده اند و انسانهاي اعصار گذشته در كنار و همراه آنها داراي معاش بودند امروزه خصوص طي 8 سال گذشته روند توسعه جمعيت سن گندم افزايش و به حد طغيان رسيده ميليونها تن سم مهلك كه جز آلودگي غذاي انسان و محيط زيست نتيجه اي نداشته و هر سال جمعيت بيشتري وارد مزارع مي گردند ،طغيان جمعيت سن گندم ثمره جهل حاكم بر كشاورزي كشور و تحقيقات است دروغ خودكفائي گندم كه با تكيه بر شخم مراتع و از بين بردن زيست گاه طبيعي سن گندم رخ داد و توسعه يافت و ذائقه سن را كه در مراتع از گياهان مرتعي تغذيه مي كرده و خود غذاي ساير شكارگران بوده نيز تغيير يافت،هم ذائقه و هم زيستگاه او را گرفته تا ثابت كنند تا چه حد بي كفايت و مهاجم به تعادل در طبيعت هستند، كام وارد كنندگان و توليدكنندگان سم شيرين و كام انسانها و طبيعت و مجموعه كثيري از ساير حشرات مفيد تلخ شد . و سن گندم زيستگاه غيرقابل تخريب جديد براي خود ايجاد كرد وقتي به يك نفر اختيار داده مي شود جاهلانه و با تقلب و ريا و به نام اينكه مي خواهد آرزوي مسئولين و مردم را در خودكفائي گندم برآورده كند ، بايد گوش مي كرديد به حرف دلسوزان كه اين متقلب است ، بايد شورائي از نخبگان ، فرهيختگان و انديشمندان جمع مي شدند و اظهار نظر مي كردند تا اين فاجعه و فاجعه فرسايش و سيل جنگل گلستان و نابودي مراتع پيش نيايد خودكفائي هم فراموش كنيد ، مي خواستند بگويند ديگران خائن بودند و ما خادم هستيم در حاليكه برعكس بود و مي باشد . ( افزايش 60 برابري امكانات بماند )

كرم سرشاخه خوار ، كه ميليونها اصله درخت بادام را در شرق كشور نابود كرد و صداي احدي نيز بلند نشد ناشي از بي كفايتي مديريت كشاورزي مديريت كشاورزي و طغيان مستمر و فراگير آن كه به يك معضل ملي تبديل شده و خسارت آن غيرقابل برآورد است بر ناتواني مديريت و حتي تعمد در نابودي نهاده هاي پايدار توسط مديران كشاورزي است ، بسياري از كارشناسان متعهد قادر به كنترل علمي اين آفت بودند ولي مديريت كلان اجازه نمي داد ، تا كشور هر چه بيشتر گرفتار شود . بجاي كنترل علمي اين حشره دستور دادند هر كرم سرشاخه خوار را 1 تومان مي خرند !!! و با افتخار اعلام كردند هم باعث اشتغال و درآمد روستائي مي شود و هم اين آفت را كنترل مي كنيم . اين اقدام ناشي از نهايت جهل هزينه زيادي را باعث و كرم سرشاخه خوار هر روز طغيان مي كرد طغيان كرم سرشاخه خوار در كشور نيز ميليونها تن سم مي طلبد ، كار كشاورزان ايراني سم پاشي است ، در حاليكه مي توانستيم با ساده ترين روش اين عدم تعادل جمعيتي را كنترل كنيم ، ( قرار است تا دهه هاي آينده و با تحقيقات مستمر فكري به حال اين آفت كنند !!!)

 مگس سفيد ، از ديگر حشرات است كه خسارات فراواني بجاي مي گذارد و در مقابل سم پاشي نيز مقاومت نسبي دارد ، اين آفت در محدوده اي از يزد مشاهده شد و به دليل عدم كنترل آن بسرعت تمام كشور را فرا گرفت . مقادير سم پاشي جهت كنترل آن در مزارع سبزي و صيفي و گلخانه ها بسيار زياد است ، مديريت كنترل اين آفت در حال حاضر بسيار سخت است در حاليكه بسادگي قابل كنترل بود .

كرم سرخرطومي ، از ديگر آفات است خصوص در گونه هاي جاليزي ،مانند خربزه و طالبي خسارات ناشي از عدم كنترل علمي آن باعث گرديده سموم بسيار خطرناك مورداستفاده قرار گيرد وگاه خوردن خربزه را منع مي كنند و در بسياري از مناطق بدليل مقاومت حشره در مقابل سم و عدم پاسخگوئي سموم بسيار خطرناك توليد خربزه ممكن نيست ، و هيچ راهكاري در راه مقابله با آن ارائه نگرديده درحاليكه مي توان بسرعت اين طغيان و عدم تعادل را برطرف كرد .

شته ، انواع مختلف دارد و شكارگرهاي فراوان و متنوع ، متأسفانه طغيان آن بدليل عدم وجود تعادل در جمعيت شكارگر و جهل مديريت كشاورزي باعث خسارات فراوان و نيز بيشترين ميزان سم گرديده ، كشاورزان هيچ راهي براي مبارزه ندارند و پس از مراجعه به متخصصين !! آنها را به استفاده از سموم هدايت مي كنند ، قابليت توليد مثل و تكثير جمعيت شته ها و نيز نابودي جمعيت شكارگر باعث مي گردد كشاورزان چندين نوبت سم پاشي كرده كه ضمن آلودگي محصولات باعث آلودگي شديد آب و خاك مي گردند و بقاياي سموم در چرخه غذاي انسان از طريق مختلف قرار گرفته كه انواع بيماريهاي ناشي از آنرا در سطح جامعه شاهديم . سوسك كلرادو كه جزء آفات وارداتي است ابتدا در اردبيل نهادينه شده در همان زمان پيشنهادي كامل علمي و قابل اجرا دادم ولي متأسفانه قرار بود اين سوسك توسعه يابد تا ضمن خسارات عمده به محصول استراتژيك سيب زميني آبهاي زيرزميني و خاك با خطرناك ترين سموم آلوده و بدليل عموميت داشتن مصرف آن در تمام قشرهاي جامعه و در سنين مختلف حتي نوزادان چند ماهه جريان تزريق سم به انسان مرتب استمرار داشته باشد ، و از طرفي آبهاي زيرزميني الوده و با مصرف آن عمق بيماري بيشتر شود ، وقتي عمق خيانت ناشي از جهل و در بسياري موارد تعمد و منفعت طلبي به قيمت سوختن يك ملت و اب و خاك را مي بيني و گزارشات سراپا كذب و دروغ را در نهايت بي پروائي مي شنويم ، مي پرسيم پس چه كسي بايد اين گروه پليد كار خائن را از نهاد استراتژيك كشاورزي كنار بزند ، حال فرق نمي كند بوده اند يا آمده اند آنچه هست ،

كرم طوقه بر ، كرم سفيد ريشه ،كنه تار عنكبوتي ، كنه دونقطه اي و دهها حشره ديگر از جمله آفات محسوب مي شوند ، سوءو جهل مديريت در زمينه مديريت مزرعه ، مديريت توليد ، اعم از آبياري ، علف هرز ، خاك ورزي ، منطقه كشت ، زمان كشت ،و چندين مورد ديگر باعث طغيان گروهي از حشرات گرديده و ما آنرا آفت قلمداد مي كنيم ، و سم پاشي تنها راه مديريت جهل است ، جهل اجازه نمي دهد دنبال راهكار باشي ، براي جهل نابودي يك ملت و بيماري هاي فراگير كمترين اهميتي ندارد. بيماريهاي گياهي نيز در كشور ما بيداد مي كند ، گاه بيماريهاي ويروسي مانند ويروس موزائيك و ... بيماريهاي قارچي نظير فوزاريوم ، فيتوفترا،پيتيوم و... كه عموم بوته ميري اطلاق گشته و نيز بيماريهاي خاكزي مانند نماتدها وسفيدك حقيقي و سفيدك دروغي نيز از جمله مشكلات عمده اي است كه هزينه هاي كلاني را به عهده كشاورزان گذارده و از طرفي آلودگي شديد محصولات كشاورزي تا حد غير قابل مصرف بودن آنها را براي جامعه باعث گرديده ، شما كمترين احساس مسئوليت ، تعهد ، نظارت ،تقوا ، اخلاق را در نظام بهره برداري كشاورزي كشور نخواهيد ديد ، هيچ دشمني در جهان وجود ندارد كه بتواند اينگونه و با اين روش پليد و كثيف يك ملت را و يك آب و خاك را به تباهي بكشاند درحاليكه دولت براي اين اقدام آنها انواع سوبسيد و امكانات را فراهم نمايد و ملت با درد و رنج و بيماريهاي متنوع ناشي از دريافت انواع سم زندگي رنج آور را متحمل و با هزينه هاي كلان درمان ذره ذره جان بكنند ، و به آمار رو به افزايش بيماريهاي خاص ، كم بينائي ، ناتواني كودكان ، كوتاهي قد ،دندانهاي سست و نازائي و.... و ... و .... رجوع كنيد تا عمق فاجعه را دريابيد و حجم عظيمي از سموم كه در لايه هاي خاك و سفره هاي زيرزميني تجمع يافته و به مرور زمان همراه با آبياري و تغذيه گياه جذب و آيندگان را با انواع بيماري و آلودگي مواجه مي كند ، 90 % منابع آبهاي زيرزميني در شمال كشور در حد غير قابل مصرف آلوده است و سكوت درمورد اين آلودگي و استمراربهره گيري ازآن از انديشه اهريمنان است . روشهاي آبياري در توسعه جمعيت آفات و بيماريهاي گياهي نقش عمده و تعيين كننده اي دارد از جمله روش آبياري باراني و غرقابي بيشترين نقش را دارند كه در اين راستا مديريت آبياري و اقليم و دماي محيط باعث توسعه فراگير آفت و بيماري و شيوع آن در منطقه و نيز استفاده وسيع از سموم را طلب مي نمايد .

همانگونه كه قبل اشاره گرديد آبياري باراني روش آبياري نيست بلكه مديريت آبياري است براي مناطقي كه ا ول داراي مديريت علمي كشاورزي باشند و ثاني دماي منطقه و ميزان بارندگي بيش از پانصد ميليمتر در سال باشد ، ما شاهديم در مناطقي كه فاقد مديريت جامع كشاورزي است و الگوهاي كشت ناهمگون و متناقض بوده و دماي محيط نيز بيش از 30 درجه مي باشد بصورت گزينشي آبياري باراني اجرا مي شود !!! باتوجه به آلودگي هاي متنوع و مختلف منطقه و دماي بالا بعد از آبياري شاهد شيوع انواع بيماري هاي قارچي و آفات هستيم كه اين امر استفاده وسيع از سموم را تا حد دو برابر باعث مي گردد از طرف ديگر رشد سريع علفهاي هرز نيز باعث كمك به توسعه آفات و بيماري مي گردد و لذا اقدام به استفاده بي محابا از گونه هاي علف كش كه بسيار خطرناك بوده و در بسياري از كشورها ممنوع مي باشد ميگردد . از طرف ديگر شيوع انواع بيماريهاي بوته ميري ناشي از آبياري باراني و غرقابي مي باشد.اين بيماري كه در روشهاي فوق خصوص در كشت گونه هائي مانند خيار ، خربزه ، طالبي ، گوجه فرنگي و... بسيار شايع مي باشد باعث مي گردد قارچ به طوفه گياه حمله كرده و باعث تجزيه بافت گياه در قسمت سطح و زيرسطح گرديده و در كوتاه مدت بوته از بين مي رود ، توسعه اين بيماري از طريق جريان آب است كه قارچ همراه با جريان آب خود را از بوته اي به بوته اي ديگر رسانده و با از بين بردن بوته تكثير يافته و همراه با دوربعد آبياري ساير بوته ها را آلوده مي سازد و خسارات عمده اي به كشاورزان وارد مي گردد ، گاه تمام يا اكثريت بوته هاي يك مزرعه را از بين مي برد در حاليكه زمان كشت نيز براي كشاورز از دست رفته و لذا كشاورزان اقدام به استفاده از قارچ كشها مي كنند در حاليكه قارچ كشي جمعيت قارچهاي مفيد خاك را از بين مي برد و باعث مشكلات عديده اي در فرآيند تجزيه و جذب و تعادل جمعيت ميكربي خاك مي گردند ، از طرفي ديگر نيز آلودگي هاي محيط زيست ومحصولات را به همراه دارند ، رطوبت بالاي محيط سطحي مزرعه كه ناشي از تبخير آب سطح مزرعه و تعرق بيهوده گياهان مي باشد زمينه مناسب براي رشد سفيدك حقيقي در سطح مزرعه مي باشد ، گاه مشاهده مي گردد ظرف 48 ساعت سطح مزرعه سفيد شده و خسارت ناشي از آن باعث كاهش شديد محصول ، از بين رفتن برگها و آفتاب سوختگي و نيز از بين رفتن كل مزرعه مي باشد دراين خصوص نيز كشاورزان اقدام به استفاده وسيع از سموم قارچ كش چه قارچ كشهاي تماسيو يا سيسستميك مي باشند هزينه و زحمت كشاورزان يكطرف ، آلودگي شديد محصولات سبزي و صيفي و محيط زيست از طرف ديگر ، سم پاشي ها تا حدي است كه امكان رعايت دوره كارنس آنها نيست و بسياري از محصولات مانند خيار را نمي توان چند روز روي بوته نگاه داشت و ازهمين رو سم مستقيم به كام مصرف كننده مي رود ، گاه طعم سم را در زمان خوردن محصول مي فهميم ، بسياري از محصولات كشاورزي كشور ما خصوص سبزي و صيفي غيرقابل مصرف و نبايد اجازه توليد و عرضه آن داده شود ميزان خسارتهاي زيست محيطي و انساني آن درحدي است كه در صورت اقدام قانوني بسياري از مديران كشاورزي بايد به اشد مجازات محكوم شوند . اثرات استفاده از سموم كاهش عملكرد و تاثيرنامطلوب بر فعاليت طبيعي گياهان داشته و گياه تلاش مي نمايد اين تركيب نامتجانس را از خود دفع كند و لذا مقاديري از سموم در طولاني مدت از گياهخارجمي گردد ولي مقاديري در طبيعت بجاي مانده و در چرخه قرار ميگيرد . نابودي اقليت جمعيت شكارگر از ديگر اثرات استفاده از سموم مي باشد مثل در مقابل هر يكهزار جمعيت شته تنها يك كفشدوزك وجود دارد با هر سمپاشي و به نسبت در معرض خطر قرار گرفتن يك به هزار قطع شكارگر نابود شده و يك جمعيت از شته ها بدون شكارگر زنده مي مانند اين رويداد در سطح وسيع و با توجه به قابليت تكثير حيرت انگيز شته ها ميلياردها شته بدون شكارگر زنده مي مانند كه فقط بايد با سم آنها را نابود كرد و از طرفي شكارگر كه خود جزء حلقه چرخه مي باشد نابود شده و در نتيجه شكارگر او نيز نابود و چرخه كامل تعادل خود را از دست مي دهد جمعيت پرندگان شكارگر آفت از جمله سار به شدت كاهش يافته و ... و ... از طرفي رطوبت سطح مزرعه باعث زمينه مناسب رشد علفهاي هرز مي گردد ، صرفه نظر از اثرات علفهاي هرز بر محصولات كشاورزي از جهت تغذيه و ترشح مواد سمي براي گياهان كشاورزي جايگاهي براي تخم ريزي و طي دوران شفيره بسياري از آفات مي باشد رطوبت مناسب ، دماي محيط و درصد رطوبت اتمسفر سطحي مزرعه بهترين شرايط تكثير آفات است ، گونه هائي كه شكارگر ندارند و بي رقيب و با جمعيت كثيري به محصولات كشاورزي خسارت عمده اي وارد مي كنند . حال مقايسه كنيم روشهاي آبياري را در كنترل جمعيت آفات و ايجاد تعادل در طبيعت آلودگي محصولات گلخانه اي و جهل مديريت كشاورزي در توليد محصولات گلخانه و كمك به شيوع آفات در سطح كشور از ديگر مباحث است . هيچ مديريتي بر ساخت سازه هاي گلخانه اي ، مديريت خاك ، آبياري ، تهويه ، بهره برداري انرژي و كل مراحل كاشت داشت برداشت وجود ندارد ، گاه الگوهاي ارائه شده اينجانب را بعضي از مديران دزدي مي كنند و آنرا بنام خود ارائه مي دهند ، اين شرافت و شجاعت و مردانگي نيز در اين افراد وجود نداردكه آنرا در راستاي صيانت از اخلاق و تلاش و هزينه به اينجانب منتصب كنند ، مانند كاري كه كيخا و اكبري در زابل ( زهك ) كردند و دستاوردها را به نام خود دزديده و ارائه دادند ، ( افتخار اين دزدي مباركتان باد مقاله ارائه شده به كنگره آب و خاك اصفهان آنهم با خطاهاي غيرقابل گذشت علمي ) صرفه نظر از اينكه در كشور ما بابت هر كيلوگرم خيار درختي در حدود 2 تا 3 هزار تومان سوبسيد انرژي داده مي شود و تنها 80 تن ميانگين عملكرد كشوري است و هركس كه بتواند يك خم كن تهيه كند و يك جوري كنار بيايد گلخانه مي سازد، لوله ها را خم كرده داخل زمين مي گذارند يك پلاستيك مي كشند و يك هيتر از مخزن آبگرمكن درست مي كنند، مي گويند گلخانه سا ختيم ، اخيرا" با توجه به مطالب و انتقادهاي علمي كه اينجانب داشتم در بعضي مناطق جهل مطلق نيست ولي الحق فاقد قابليت توليد اقتصادي و علمي مي باشد ، هر كس هر نقطه اي كه بخواهد گلخانه مي سازد ، كنار گاوداري ، مجاور فاضلاب روستائي و شهري ، در باغ و كنار مزارع كشاورزي و هر جا دلش بخواهد آنهم با آن اوصاف ، مقادير فراواني كود شيميائي و از همان ابتداي رشد سم پاشي مكرر عليه سفيدك (گاه ) مگس سفيد ،مينوز برگي ،شته، هفته اي 5 تا 6 بار از سموم بسيار خطرناك استفاده مي شود ، اخير هم دكان آب كشت كه توليد آن كثيف ترين و آلوده ترين محصولات است (كرار توليد گلهاي زينتي و اينگونه محصولات را با روش فوق در صورت راضي كردن توليدكنندگان توصيه كردم كه ظاهر اثر كرده ) در زمان كشت محصولات گلخانه اي انواع آفات از مزارع وارد گلخانه ها شده و شروع به تكثير مي كنند و عليرغم آنهمه سم تعدادي از جمعيت آفات باقي مانده و در فصل بهار با شروع كشت وارد مزارع شده و دوران تخم ريزي را بلافاصله شروع مي كنند بعبارتي فصل شيوع آفت را تا 45 روز تسريع كرده و در اين راستا ميلياردها آفت بالغ در زمان شروع كشت وارد مزارع مي شوند ، كمترين نظارت ، مديريت و انديشه اي در اين مهم دخالت و نظارت ندارد .

 آبياري زيرسطحي و آفات و بيماريهاي گياهي

جهت مقدمه عرض كنم در زمان وزارت محترم كشاورزي و عليرغم مشكلات عديده آنزمان در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كرج (چهارصد هكتاري و محل اجراي طرحهاي ملي اينجانب) در فاصله بسيار كمي از قطعه زمين رها شده مملو از آفت و بيماري و مزرعه هاي ذرت و آفتابگردان و... اقدام به اجراي طرح بر روي محصولات مختلف از جمله ذرت ، آفتابگردان ، گوجه فرنگي ، خيار ، بادنجان ، فلفل و... نموديم . در هيچ موردي تا آخرين سال (6 سال كشت متوالي ) از هيچگونه سم و كود شيميائي استفاده نگرديد ، و فقط يكبار از سم كنه دو نقطه اي و تارعنكبوتي به دليل آلودگي شديد درختان چنار كنار طرح و ساير زمينها استفاده نمودم كه بنا به گزارشات كامل طبيعي و قابل توجيه بوده ، در سالهاي ديگر از روشهاي ديگر براي كنترل استفاده نمودم كه به آن خواهم پرداخت ، سطح كامل خشك مزرعه امكان شيوع هر گونه بيماري ، فوزاريوم ، فيتوفترا ، پيتيوم و كل بوته ميري را غير ممكن مي سازد ، دليل آن همانگونه كه اشاره گرديد نبود جريان آب سطحي و در نتيجه عدم امكان رشد ، تكثير و انتقال اين بيماري مي باشد كه در همين مرحله يكي از دستاوردهاي بي نظير طرح مي باشد از طرفي سطح خشك مزرعه و عدم وجود رطوبت ناشي از تعرق از سطح برگ، رطوبت فضاي سطحي مزرعه را در حد رطوبت معمولي محيط منطقه قرار داده كه اين امر مانع جدي براي تكثير بسياري از انواع آفات و شته ها مي گردد ( چند مورد ديگر مطرح است كه در زمان مناسب اشاره ميگردد ) حتي امكان حركت بسياري از آفات از سطح داغ خاك غيرممكن و درصورت ورود به مزرعه امكان جابجايي ندارند ، بازتاب نور خورشيد از سطح خشك مزرعه از ديگر عوامل مي باشد كما اينكه در مزرعه ذرت حتي 1 مورد از آفات برگ و غلاف مشاهده نگرديد ، مورد ديگر و همانگونه كه اشاره شد غلظت شيره گياهي و سخت شدن سطح برگها و گاه چرمينه شدن آنها امكان نفوذ نيش شته و آفات ديگر براي تغذيه را غيرممكن و سخت گردانيده و نيز عدم تعرق مستمر گياه نيز باعث كاهش رطوبت سطح برگ شده و انواع سفيدك را به شدت كاهش و در موردي كه شاهد غلبه سفيدك بر محصول فلفل بوديم مقاومت گياه و تغذيه مناسب سيستم مانع از كمترين اثر در عملكرد محصول را داشته و در چند مورد كه ريزش برگ به همراه داشت انبوه محصول فلفل را در حال رشد مشاهده نموديم ( عكس هاي سايت ) درخصوص بيماري نماتد و ساير بيماريهاي خاكزي و عليرغم عدم رعايت تناوب زراعي و كشت مستمر محصولات جاليزي به مدت 6 سال در يك مزرعه و يك نقطه هرگز شاهد بيماريهاي خاكزي از جمله نماتد ها كه خسارت جبران ناپذيري به همراه دارند نبوديم اين امر به دليل وجود تعادل در جمعيت نماتد هاي خاك و كنترل طبيعي آنها طبق قانون خلقت مي باشد . در مورد محصولات گلخانه اي نيز وضعيت مشابه داشته و درصورت وجود مينوز برگ در همان ابتدا آنرا حذف فيزيكي مي نمائيم ، مديريت علمي بر سازه گلخانه امكان ورود آفات را تا حد بسيار بسيار پائين و قريب 1،000،000/1كاهش مي دهد ، طعم و ويژگي ظاهري محصولات گلخانه اي در سيستم آبياري زيرسطحي به حدي مطلوب بوده و مي باشد كه مردم حاضر بودند بابت هركيلو 3000ريال پول بيشتر پرداخت كنند و براي خريد آن به انتظار مي ايستادند اين حقيقت را مردم شهرستان فرذوس در خراسان جنوبي خوب مي دانند و بسياري از كاركنان و كارمندان وقت سازمان تحقيقات كشاورزي و ... از وزير گرفته تا نگهبان ورودي شهرك تمايل به خريد و يا دريافت آنرا داشتند ( محصولات به رايگان و با نظارت مسئولين بين پرسنل توزيع مي گرديد )

 (‌اشاره اي داشته باشم در زمان قره ياضي كه سازمان تحقيات كشاورزي شروع به ويراني گذاشته بود تعدادي از نمايندگان مجلس را دعوت كرده بود و چند كارتن از محصولات مختلف طرح را به آنها در زمان پذيرايي ارائه داد ، پس از اتمام نشست قره ياضي به من گفت به خدا قسم آبروي سازمان تحقيقات را خريدي و مبلغ 000/000/500 تومان براي طرح گرفت كه حتي يك ريال آنرا پرداخت نكرد و معلوم نشد خرج چه دكوراسيوني شد ، به جرم اينكه اگر با من نباشي نبايد باشي ، مردم هم هيچ ، بفرمائيد تحقيق و تفحص كنيد )

  دلايل عمده آلودگي محصولات گلخانه همانگونه كه شروع هر مبحث اشاره مي گردد ، جهلمطلق مديريت كشاورزي است ، در اكثريت كشورهاي جهان توليدات گلخانه اي رايج است ولياستانداردهاي مختلف و علم مطلق حرف اول و آخر را مي زند ، مديريت اقليم ، شامل تفاوت د ماي شب و روز ،گلبادهاي منطقه ، فاصله با مزارع ، شناخت افات و بيماريهاي منطقه ، ميانگين دماي اقليم ، مقاومت سازه ، ارتفاع سازه ، طول و عرض سازه ، تهويه، مديريت ويژه علمي خاك در گلخانه ، رطوبت محيط گلخانه ، نوع هيتر ، كربن ، اكسيژن، CO2 ، مديريت خاص تغذيه خصوصا" مديريت افات و بيماري ، فصل كشت ، ودهها مورد ديگركه مراحل كاشت ، داشت ، برداشت را شامل مي گردد بايد رعايت گردد وعلم توليد اعمالگردد ، پس از طي دوره بايد با نظارت مستمر اجازه توليد و فروش داده شود ، (خداشناسي = شناخت طبيعت و انسان)هر يك از فاكتورهاي فوق متأثر و اثر گذار بر ديگري ودر نهايت موفقيت در توليدسالم واقتصادي است ، كه به هيچ عنوان در كشور ما رعايت نمي گردد ، دليل ان نيزفقدان علم وتعهد و آزادي براي عرضه محصول سمي و آلوده كردن محيط زيست است و ايناقدامات كاملا" مديريت شده توسط گروهي وابسته انجام مي گيرد .

 شدت آلودگي مستقيم وغير مستقيم محصولات گلخانه اي براي انسان و محيط زيست به حدي است كه هيئت دولت بايد قاطعانه توليدات گلخانه اي و عرضه انرا ممنوع و مجازات سنگين اعمال كند ،اشاره گرديد كه سازه هاي غلط و وجود جمعيت كثيري از آفات در سراسر مناطقزير كشت محصولات مختلف باغي ،زراعي باعث مي گردد قبل از اقدام به كشت و حتي قبل ازاولين آبياري جمعيت آفات داخل گلخانه ها شوند درحاليكه با وجود دريچه هاي جانبيباعث ميگردد آفات در هر زمان وارد محيط كشت شده و شروع به تخم ريزي كنند ، در مرحلهجوانه زني و پس از كشت سم قارچ كش مي زنند و به محض دوبرگ شدن مينوز و مگس سفيدشيوع و درنتيجه هر روز و يا حداكثر روز در ميان سم پاشي مي شود ،باگذشت چند روزوهجوم شته سبز ، شته سياه و انواع ديگر به ميزان و دفعات سمپاشي اضافه مي شود باورود كرم برگ خوار و كرم ساقه خوار تنوع سم گسترده ترگشته ،بوته ميري ناشي ازفوزاريوم و سپس بيماريهاي قارچي و ويروسها و نماتدها توسعه مي يابد ، اثرات سمومبيشترين خطر را از طريق محصول توليدي به انسان و از طريق آبياري به محيط زيست وسفره هاي زيرزميني مي زند ، گاها" سموم تماسي استفاده مي شود و گاهي سموم سيستميك ،نظر به اينكه سموم تماسي از طريق محصول كمتر جذب مي شود ولي از طريق خاك وارد گياهشده ضمن آلودگي محصول گياه را دچار اختلال در روند رشد مي كند ،سموم سيستميك بسياركشنده مي باشند خصوصا" براي محصولات جاليزي و سبزي و صيفي و خيار كه زمان نگهداريآن بر روي بوته حداكثر 2 تا سه روز است بعبارتي رعايت دوره كارنس نمي شود .استفاده از هورمونهاي مختلف نيز غير قابل گذشت است ،..

 وجود رطوبت بسيار بالا متأثر از ابياري كه بين 60%تا 90% مي باشد زمينهايجادبستر مناسب براي تكثير بيماريهاي قارچي و افات است و از طرفي اثرگذاري وماندگاري سم را بسيار كاهش و تعداد دفعات سمپاشي افزايش مي يابد ،مصرف بي حسابكودهاي شيميائي خصوصا" گرده ازت و رطوبت محيط و خاك سبب رشد خزه ها مي شود كه آنهانيز مشكلات خود را دارند ،نفوذ سم به خاك باعث مي گردد كل جمعيت نرم تنان خاكزي كهحدي برمفيدبودن آنها نيست نابود شوند و نيز هيچگونه شكارگرطبيعي خاكزي ،گياه زي،هوازي امكان بقا نداشته باشد . عدم تعادل در جذب ريزمغذي ها نيز متأثر از سم وتركيبات اسانس به هيچ روي درگياه ايجاد و توليد نمي گردد ، جمعيت ميكربي خاك را نيزقريب به نابودي كرده و توليدكنندگان استفاده بي حساب از كودهاي شيميائي و نيتراتآمونيوم سرطان زارا دردستور كار خود قرار مي دهند،

 نبود مديريت تغذيه و اصولا" عدم امكان مديريت تغذيه به دليل عدم امكان كنترلخاك و مديريت خاك به دليل فقدان مديريت تغذيه ،آبياري ،دما ،رطوبت و ... امكان پذيرنبوده و هيچ راهي جز توليد محصولاتي مرگ آور كه زجركش شدن و بيماري مستمر و مزمن رابا هزينه كلان مردم و سوبسيد بي حساب دولت به همراه دارد نمي ماند ، آيا اين افتخاراست يا لعننت ، وضعيت خاكهاي گلخانه ها بگونه اي است كه خاك هرگلخانه مي تواند دههاهكتار زمين و سفره هاي آب زيرزميني را آلوده كند درحاليكه درمدت كوتاهي خاكي بدونساختمان و ژله مانند داشته و متأثر از اعمال مقادير بيش از حد كودشيميائي و سم دركشت بعد مشكلات را مضاعف مي كند ،

 پس از فصل برداشت محصولات گلخانه اي و درحاليكه آفات منطقه درحال گذران مرحلهزمستان هستند و مدتها براي توليد مثل و تكثير وقت لازم مي باشد ، ميليونها آفتآماده و بالغ و درمرحله تخم ريزي وارد مزارع مي شوند ،ودرصورت سردبودن هوا مجددا" به محيط امن و رها شده گلخانه وارد و تكثير مضاعف مي شوند (صدها بابرينه شكارگري وجود دارد و نه سمپاشي ، ميلياردها آفت مقاوم شده به سموم ،بالغ و قوي وسرمست وارد مزارعي مي گردند كه رشد اوليه را دارند ،همين جمعيت و با توجه به حدود 45 روز فاصله اي كه با رشد طبيعي افات منطقه دارند ، هزاران ميليارد آفت هجوم ميآورند و ضمن خسارت در مرحله اول رشد گياهان مزرعه شروع سمپاشي ،ميزان سم و آلودگي وهزينه را به كشاورزان تحميل كرده و.... خود حديث مفصل بخوان .....

 اميدوارم درك كرده باشيد چرا مي گويم گروه تبهكاران و كذابين و جانيان و.... چهآنها كه بودند (بسيار كمتر ) و اينها كه آمدند (جمع كثيري)  كودكان را ببينيد داراي انواع نارسائي هستند ، سم ، سوءتغذيه ،جوانان عصبي و كم تحرك را مشاهده مي كنيم ، دختران با موهاي صورت ، ميانسالان با آرتروز ، جوان ، كودك ،پير و چاق و لاغر ، زن ومرد بيماري كليوي ، بيماري آلزايمر ، انواع بيماري عفوني ناشي ازضعف بدن ، بيماريهاي خاص ، سرطان ،... مصرف سرانه چهارليتر تا پنج ليتر يعني شيميائي كردنمردم و سرانه مصرف سم در محصولات گلخانه اي تا 60 ليتر و بيشتر هم مي باشد . (نسبتبه ساير محصولات توليدات گلخانه اي تا 20 برابر الودگي به سم دارد) قبلا" اشارهگرديد كه شاهد نسل آينده اي خواهيم بود كه سخت زندگي را ادامه مي دهند .موارد فوقگوشه اي از مشكلات توليدات گلخانه اي است و آلودگي هاي پر دامنه آن

آبياري زيرسطحي سفالي درتوليدات گلخانه اي

طي بيست سال تحقيق و با مطالعه پي گير علمي كاربردي و درك معضلات عمده كشاورزيايران و ضمن طراحي سيستم و دستاوردهاي بي نظير علمي كاربردي  متنوع آن در خصوصتوليدات گلخانه اي از ابعاد مختلف نيز تحقيق نمودم . همانگونه كه قبلا" اشاره گرديديكي از فاكتورهاي بسيارمهم و تعيين كننده در توليدات گلخانه اي طراحي سازه و رعايتاستانداردهاي مختلف و مطابق با اقليم هاي متنوع ايران و حتي طوفانهاي شديد و ... ميباشد ، بعضي از ويژگيهاي پروژه و به تبع اثر هر فاكتور بر فاكتور ديگر به دليل عدم وجود رطوبت سطحي ناشي از ابياري و تعرق مستمر كه در ساير روشها مانع عمده توليد است و نيز تعادل در جذب ريزمغذي ها بصورت طبيعي و كاهش تعرق در محيط گلخانه هاي كشت شده با روش آبياري زيرسطحي داراي رطوبت بسيار كمتر و تا حد رطوبت محيط بيروني گلخانه (كمي بيشتر) و نيز تأمين CO2 فراوان در محيط (درمقالات علمي بصورت جامع به بحث CO2 خواهيم پرداخت ) و همچنين تأمين ازت لازم از طريق امكان حداقل تهويه نياز بهاستفاده از دريچه هاي جانبي نيست و گلخانه كاملا" بسته و صرفا" از طريق دربهاي توريورودي تهويه لازم صورت مي گيرد ، درنتيجه اين امكان كه متأثر از ايجاد هواي مناسبمحيط دروني گلخانه است امكان ورود افات به حداقل ممكن كاهش مي يابد ، كمااينكه درصورت ورود تعداد معدودي مينوز وشته قابل كنترل بصورت حذف فيزيكي مي باشد كمااينكهطي ساليان متمادي اين اقدام صورت گرفته ، وجود محيط با رطوبت بسيار كم امكان توسعهبيماريهاي قارچي را تا حد حذف كاهش داده و در صورت بروز علائم آن به دليل كاهشتعريق و چرمينه شدن سطح برگ به دليل افزايش مادده خشك قابل توسعه نمي باشند (اسپورقارچها در تمام فضا پراكنده مي باشند درحاليكه شرايط تكثير فراهم گردد توسعه يافتهو در غير اينصورت كنترل مي شوند)

 نكته مهم ديگر دروجود سطح خشك گلخانه اين است كه امكان رشد مينوز برگي وجودندارد و نيز بيماريهاي بوته ميري و بسياري بيماريهاي طوقه بطوركلي حذف مي گردند ، و اين امر باعث مي گردد  دوره برداشت محصول  براي پاره اي تا يكسال و براي گونه هائي مانند فلفل و حتي گوجه فرنگي به مدت سه سال وجود داشته باشد ، محصول فلفل دلمه اي كشت شده در گلخانه به مدت چهار سال مستمر نگهداري و همواره از باردهي مطلوب برخوردار بود ، اين امر باعث ميگردد ضمن صرفه جوئي در وقت و انرژي و هزينه كه برايرسيدن به دور باردهي هر ساله بايد رعايت گردد شده و بوته ها همواره در اوج بلوغ وباردهي قراردارند ، گوجه فرنگي دو سال و نيم وخيار گلخانه اي يكسال نگهداري گرديد وپس از اين مدت علائم پوسيدگي نمايان گرديد .

 عدم استفاده از سموم باعث گرديده روند رويشي نيز كاهش مضاعف يافته و در دورهباردهي ضمن افزايش شديد عملكرد طراوت و شادابي بوته ها و خصوصا" كيفيت محصول ازابعاد مختلف رنگ ،طعم،شكل فيزيكي ،ماندگاري و عناصر غذائي ارتقاءيابد . سلامت محيطزيست و توسعه جمعيت و ماندگاري  ميكروبيولوژي و جانوران خاكزي كه در كنترلبيولوژيكي تعيين كننده مي باشند حفظ باشد ،

 درخصوص كنترل شته ،همانگونه كه استحضار داريد شكارگران بي شماري دارد و طي دوسالاز سالهاي كشت گلخانه كاملا" مصنوعي و و مشخص و محرز و به يكباره با جمعيت كثيري ازشته ها مواجه شديم كه درمقطعي نيز خسازت ببارآورد درحاليكه پس از مدت يكماه جمعيتشته به حدي كنترل گرديد كه ضمن جبران خسارت در حد كلوني ها كاملا" تحت كنترلشكارگران درآمده و ما براي هر دو احترام قائل شديم

 كرم برگ خوار نيز در حد بسيار بسيارمعدودي طي دو يا سه سال مشاهده گرديد وپروانه ها از طريق ورودي توانسته بودند وارد شوند كه به محض رؤيت و با توجه بهتعداد و علائم مشخص برگها اقدام به حذف فيزيكي نمودم. حقيقتي كه نبايد از نظر دورنگه داشت آفت كنه است كه در صورت طغيان امكان حذف آن مشكل است و حتي امكان نابوديمحصول وجود دارد ، ضمن اينكه كنه ها هر بار 400تخم گذاشته و جمعيت يك ميليوني بهچهارصد ميليون افزايش كه به سرعت شروع به تغذيه كرده و پس از بلوغ تبديل به هزارانميليارد شده و طي يك شبانه روز همه چيز را نابود مي كنند ، كنترل كنه در ابتدا بايدبا آب پاشي توسط سمپاش !!! (آب پاش برقي ) صورت گيرد درحاليكه اب باعث از بين رفتنتخم ها گشته و تفريق نمي شوند ، چنانچه اين اقدام كه بسيار ساده تر و با امنيتبيشتر است در ساعات مناسب طي چند روز صورت گيرد جمعيت درحد نهفتته قرار مي گيرد ودر غير اينصورت بايد از كنه شكارگر (كنه گرگي ) استفاده نمود كه همانند گرگ كنه هايدونقطه اي و تارعنكبوتي را مي درد بدون اينكه هدف او تغذيه از آنها باشد ، آخرينراه فدا كردن محصول است و بايد كل كشت را از بين برد .

 كنترل جمعيت مورچه ها كه اقدام به پرورش شته مي كنند درصورت نبود شكارگر بسيارمهم است انهدام فيزيكي و مستمر لانه مورچه ها باعث از بين رفتن و مهاجرت آنها ميشود با توجه به اينكه محيط گلخانه با روش زيرسطحي خشك مي باشد مورچه ها تلاش ميكنند در سطح گلخانه پراكنده شوند كه تخريب لانه انها در دستور كار و در صورت وجودكلوني هاي بسيار زياد اينجانب اقدام به گذاردن تله مسموم نمودم كه عبارت است ازسبوس گندم و مقدار بسيار كمي سم تماسي !!! سوين كه بايد آنرا بر روي ظرفي قرار دادتا سم وارد محيط خاك نشود مورچه ها با بوي سبوس وارد ظرف (ظروف كاغذي كه ليز نباشد) شده و با تماس با سم در همان ظرف از بين مي روندد ، اين مقدار كم سم كمترين ميزانآن نيز وارد طبيعت نشده و هيچگونه آلودگي بر محصولات ندارد .

 در مورد بيماريهاي خاكزي قبلا" اشاره گرديد كه تعادل در حيات خاك اعم از ميكرو،ماكرو و جايگاه شايسته هر گروه مانع از خسارت عمده مي گردد كه با توجه به ويژگيهايتوضيح داده شده در روش زيرسطحي اين تعادل برقرار مي باشد . و چنانچه گاها" نيزمشاهده گردد توسعه نخواهد يافت و با شخم و هوادهي مناسب خاك و آفتاب مجددا" تعادلبرقرار خواهد شد . اشاره كردم چهارسال فلفل در محيط گلخانه نگهداري گرديد درحاليكهاين رويداد براي گروهي غير قابل قبول مي نمايد ، و در زمان توليد نيز اكثريت معتقدبودند بزودي آلودگي بروز مي كند و عليرغم توجيه كامل علمي توسط بنده دوستان صرفا" انچه در شرايط معمول اتفاق مي افتد مد نظر داشتند و پس از چهارسال علائم بيماري درتعدادي نمايان شد كه امري كاملا" بديهي بود ،

 جهت جلوگيري از آلودگي هاي گلخانه اي و يا انتقال گونه هائي از بيماري هايماندگار در محيط و خاك در روشهاي معمول از مواد ضدعفوني كننده و قارچ كشها و ... استفاده مي گردد كه هر دو براي خاك مضر و خطرناكند ، در روش زيرسطحي هر چند ساليكبار و يا هر سال اقدام به شخم در كنار قطعات به صورت طولي نمودده و پس از اعمالكود آلي مجددا" شخم و به مدت يكهفته تمامي درهاي گلخانه بسته مي شود تا دماي داخلگلخانه به حدود 70 درجه برسد طي چند روز تمامي بيماريهاي سطحي خاك و محيط گلخانه ويا آفات احتمالي از بين مي روند به موارد اشاره شدده بايد اين نكته مهم را اضافهكرد انسان در صورت مصرف غذاي سالم و بهداشتي بدون آلودگي به سموم  و نيترات ناشي ازجذب غير معمول و يا متأثر از تغييرات ژنتيكي داراي سلامت جسماني پايدار و بنيه قويگشته و در مقابل بسياري بيماريهاي ديگر مقاومت مي كند ، اين موضوع به ورزش و چاق ولاغري نيست بلكه سلامت و قدرت مقاومت در ساختار فيزيولوژيكي بوجود مي آيد ،

 واقعا" متأسفم از اينكه گروهي در نهايت جهل و گمراهي همواره خود را به ساختارسياسي نظام ها مي چسبانند و صداهائي را خفه مي كنند كه باعث قدرت و پايداري نظام هامي شود ، دليل عمده اين امر نبود دادگاه قانون اساسي است كه اگر بر پا شود خواهيمديد چه ثمره اي براي تمام اركان كشور وملت داشته ، درحاليكه مجامع ناكسان و كذابينجمع مي شود .

 1

2

3

11

22

33

44

55

111

222

333

1111

2222

3333

1EGB80

1EGGOL80