• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

آبیاری زیر سطحی سفالی_ قسمت چهارم

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در مقالات

اشاره اي به بيوتكنولوژي

 بيوتكنولوژي علم شناخت از طبيعت ودرك بيشتر از اين رويداد پرشكوه خلقت واستفاده از آن دررسيدن به رفاه وامنيت واعتقاد واقتدار است وهرگزنبايد كمترين دخالت ودخل وتصرف در ساختارهاي طبيعي گياهان ،جانوران وميكروارگانيزم ها ونيز جابجايي در خصوصيات ژنيتيكي آنها بصورت مصنوعي نمود ،قبلا"فكر مي كردم ايرادي ندارد اگر يك ژن را مثلا"از يك سيب زميني به سيب زميني ديگر منتقل كرده در حاليكه همين مورد نيز در صورت بروز در يك نمونه دليل برعدم وجود ان نيست بلكه شرايط گياه در محيط رويش اعم از آب ،غذا ،تغذيه ،شوري ،دما ،فشار ،وتفاوت عناصر موجود در خاك ودهها فاكتور اثر گذار باعث گرديده تفاوتهايي در خصوصيت ژنتيكي در گونه هاي يكسان وجود داشته باشد همين امر به ما ثابت مي كند گياهان باطبيعت هماهنگ وآنچه بايد ارائه خواهند داد ،از طرفي شاهديم كه يكواريته رابه قولي اصلاح نژاد مي كنيم ودر مناطق مختلف به زير كشت مي بريم بعداز يك يا چند سال اين واريته خصوصيات اوليه خودرا از دست داده ولذا همواره بايد از بذر مادري استفاده شود ،گاها"نيز شاهديم اخيرا"دنبال واريته هاي بومي مي روند ولي باز هم موفقيت حاصل نمي شود .

در مورد مقاومت گياه به آفت و يا بيماري بايد عرض كنم اين اقدامات يا كلاهبرداري و يا خيانت و جنايتي غير قابل بخشش است كمااينكه قوه قضائيه بايد نظارت دقيق بر اين امور داشته باشد و اين گونه تحقيقات را دست هر بچه اي ندهند كه در يك گوشه كشور يك خطائي انجام بدهد و گروه جهل و تبهكاري نيز آنرا علم دانسته و از طريق صداسيما افتخار علمي و به مسئولين نظام نيز القاء مي كنند ،

گياهان با داشتن ويژگيهاي غير قابل تصور و بعنوان پايه گذار حيات بعد از آب و نيز بوجودآورنده چرخه حيات و حتي انسان نماد برتر و پرعظمت شكوه الهي است . تاجائيكه ايزدمنان بهشت را با گياه آراسته فرموده و به آن شكوه و جلال داده (بعد از آب) و بعد از اين دو و در لابلاي درختان و چشمه سارها (حوريان را) – چقدر باحال –

مجموعه چرخه طبيعت متأثر و وابسته به گياهاني هستند كه تحت شرايط كاملا" طبيعي و متأثرازهرعامل اثرگذار در تمامي اركان كه هزاران عامل را شامل مي گردد،انواع گرده ها ،همزيستي گياهي ، گرما،تابش،سرما،نوع و بافت خاك ، PH ، عناصر ،رطوبت محيط ، شوري ، كم آبي ، باتلاقي ، آب متعادل ، مهتاب ، ستاره ها، باد ، تفاوت دماي شب و روز ، ميكروارگانيزم هاي خاك ، ماكروارگانيزم ها ، انواع حشرات ، انواع بيماريهاي گياهي ، قارچها ، نماتدها ، باكتريها ، ويروسها ، و هزاران ميكروارگانيزم خاكزي ، هوازي ، مواد آلي خاك ، نوع مواد آلي – گياهي ،حيواني ،گازها و ... و... و.... كه صدها صفحه عنوان مي شود .

خود را تطبيق مي دهند ، مقاومت مي كنند و در مقابل آنهمه عوامل بيروني صدها واكنش دروني را ايجاد مي كنند ، وقتي به اين شكوه عظمت و اين اقتدار و حكمت فكر مي كنيم جز سجده جسم و دل را برنمي تابد از اين همه معرفت و علم كه به تنهائي قادر است ميليونها اشتغال تحقيقاتي به همراه داشته باشد (ما فلاكت زده جهل و سوءاستفاده كنندگان از دين و شهدا و ولايت و خدا وپيامبر شده ايم ، يك آرم منحل شده را علم كرده اند گروهي كه پاي در ركاب لودر و بلدوزر ، نگذاشته اند ، خون سنگرسازبي سنگر بسيجي را به شيشه كرده و دمارسرزمين و ملت و سرمايه و همه را درآورده اند ،)

چند سال پيش تصميم گرفتند كشور ما را توسط عده اي مفلوك علمي آزمايشگاه جهاني كنند و يكي از همان قماش را فرستادند ، ايشان با عنوان بيوتكنولوژي دكاني به راه انداخت ، سرو صدا كردند و يكي از عمدده عوامل بازدارنده در توسعه علمي بيوتكنولوژي همين مردك بود ،

يكبار در راهرو سازمان تحقيقات به او گفتم با توجه به اينكه ويروسها به سرعت جهش مي يابند اگر ما يك گياه خارج از كنترل طبيعت و مصنوعي توليد كنيم ثمره آن يك تركيب و توليد غيرطبيعي است و حال اگر يك ويروس گياهي در اين گونه مصنوعي جهش پيدا كند ، چه اتفاقي مي افتد و چگونه مي توانيد آنرا كنترل كنيد ، و يا اگر جهش هائي در ساير حشرات ايجادشود چگونه فاجعه را مديريت مي كنيد و يا اگر اين گونه خود تغييرات ژنتيكي و كروموزمي پيدا كند و مانند علف هرز غير قابل كنترل درآيد و يا از ريشه تكثير شده و در طبيعت پراكنده شود چگونه مي توانيد طبيعت را كنترل كنيد . اگر تركيب شيميائي ناشي از اين گياه انسان را دچار مشكل كند چه مي شود ، زبانش بند آمد (خفه شد ) گفت بيا برويم دفتر با هم صحبت كنيم . اين مسائل را جائي مطرح نكن ، ما همه چيز را كنترل مي كنيم !!!

داستان برنج كه درآستانه طغيان بود و داشت فاجعه ملي مي شد ، خدا كمك كرد رفع شود ، داستانهاي سيب زميني كه شيرازه حيات و سلامت مردم را نابود كرد ، ...

اين داستان كه در ايران در بوق و كرنا مي كنند ، (استفراغ غرب است) اين علم را برگردانده اند و بصورت علم شناخت در حد دبيرستانهاي غرب كار مي شود و قرار است دبستانها و مهدكودك ها نيز اين شناخت را از طبيعت درك كنند تا مبادا در آينده دنبال اين جنايتها بروند .

قابليتهاي طبيعت كه قبلا" اشاره كردم نمي توان برشمرد درحاليكه مي توان از شرايط طبيعي به نفع طبيعت و بشر و بدون دخالت در اصول بهره برداري نمود ، ساده تر اينكه يك گونه گياهي داراي خار است اين خار بيهوده ايجاد نشده است بلكه نوعي مقاومت گياه در مقابل عوامل بيروني است . گياهان درك ، شعور، معرفت ، احساس ، مكتب و آئيني و مديريت و فرماندهي دارند . اين خار هزاران مزيت دارد . بعد درمديريت جاهلين افتخار مي كنند فلان گونه را بعد از 12 سال تحقيق بدون خار توليد كرده اند . حال خدا مي داند چقدر هزينه و اعتبار و گرفتاري داشته و چه انحرافي در علم و صنعت ايجاد كرده ، همه اين اقدامات در يك پروسه سود جويي است و از طرف ديگر ممكن است واريته را در نقطه اي پيدا كنيد كه خار ندارد و يا رنگدانه هاي متنوع و يكنواخت دارد ، مي توان همان واريته بهينه را از طبيعت گرفت و اگر وجود نداشت نبايد وجود داشته باشد و ....

من توانستم گندم را با 176 خوشه از يك دانه و داراي 12600 دانه گندم توليد كنم نمونه بوته در سايت موجود و حتي بوته اي را نيز در يك محفظه به مسئولين ارشد نظام تقديم كردم . پروتئين 24% ، گلوتن مفيد 56% ماندگاري دارد با امسال 4 سال (جداشده از بوته ) كروموزوم56 يعني خود گندم گونه برتري را ارائه داده است درحاليكه گندم 42 كروموزوم بسته شده (تكرار بيش از يكصد عكس توسط سركار خانم دكتر قناتي ) و داراي تيتانيوم (براي اولين بار در گندم مشاهده گرديد كمااينكه اين عنصر يك عنصر بسيار تأثير گذار بر سلامت انسان است )

گروهي دزد را فرستادند (دزد با حفظ سمت) نمونه ها را بردند و بعد از مدتي نگذاردند اثري از محيط و شرايط كشت بماند و سه روز قبل از بازديد رئيس جمهور آقاي دكتر احمدي نژاد از مؤسسه اصلاح بذر با بلدوزر!! تمام پروژه را زير خاك بردند .

مسئولين استحضار داشته باشند ان آقا كه مي گويد من نمي دانستم كارش رياست كذب است (دروغ مي گويد عين راست) مثل خودكفائي گندم ، جو ، ذرت ،                                  

سازمان تحقيقات و بسياري از مجموعه ها عمدتا" براي تخريب متفكرين اين مجموعه ، ممانعت از توسعه علمي پايدار، و دكان براي آدم پردازي و رابطه و ... يكي از اين زير مجموعه ها يك مكاني است تحت عنوان فريبنده مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي !!!!! يك چاپخانه جزوه هاي گرفته شده از متن كتب خارجي است كه اصلا" بدرد ما نمي خورد . درحاليكه آنها را ترجمه كرده و مي گويند ما كار كرده ايم و كمترين اثر مزرعه اي ندارد. فلاكت آبياري تحت فشار نيز از همين مقوله است ، ميلياردها پول خرج مي كنند و (دكتر بازي مي كنند) اگر سندي ارائه دادند كه يك كيلوگرم در هكتار عملكرد افزايش داده و يا يك ليتر اب صرفه جويي كرده اند و يا يك ادوات با تفكر و يا براساس نياز و اقليم و ... مگر از مدلهاي خارجي يك مشابه و سياه كاري و ....،

درحاليكه آن نيروها را مي توان به بهترين شكل ممكن و با دانش و درك كه دارند مديريت و هدايت كرد . وقتي آن وضعيت گزينش مديسر با آن شرايط باشد حال زيرمجموعه و هدايت آنها نيز معلوم است .

با روش ابياري زيرسطحي توانستم بسياري از گونه هاي هيبريد و كلا" گونه هائي كه بعد از كشت قابليت خود را از دست مي دهند و يا صفات آنها به دليل تغييرات ژنتيكي بروز نمي كند و ... را به ويژگي و صفات اوليه توليد نمائيم ، وابستگي به بذرهاي وارداتي چه از بعد امنيت و خسارت استراتژيك آن مهم است در بسياري موارد باعث جذب بيش از حد نيترات ها شده و صرفا" حجم پيدا مي كنند و سلامت جامعه را به شدت تهديد مي كنند ، مشاهده هندوانه هاي بزرگ ، پوك و ليچ كه به سرعت فاسد مي شوند و يا پياز هاي سفيد بزرگ ، سيب زميني كه بوي بسيار بد و حتي گند مي دهند و ... همه و همه براي سوزاندن ملت هستند و

مقداري پياز سفيد را رنده كرده و درظرفي ريخته روي گاز بگذاريد و بخار آنرا استشمام كنيد بلادرنگ از متصاعد شدن بوي نامتبوع بصورت غريزي سر را پس مي كشيد اين بوي تعفن از نيترات است درحاليكه پياز طبيعي صرف نظراز بوي تند طبيعي بسيار متبوع است ،آمار هاي ساختگي توليد محصولات كشاورزي ناشي از افزايش حجمي اين محصولات و پاره اي محصولات ديگر است . تراشيدن علوفه مراتع و جنگلها و نابودي آنها وخوراندن كود شيميايي به دام و طيوروهورمون هاي خطرناك بماند كه در جاي خود بحث فراوان دارد .در كشورهائيكه احترام و ارزش براي طبيعت و ملت قائلند و خطرات هر نوع آلودگي را مطالعه مي كنند اجازه نمي دهند كودكي يكباره از خارج بيايد و استفراغ خورده شده را در كشورشان برگرداند ، آيا آمريكائيها ، اروپائيها ،ژاپن ، چين ، روسيه اينها را نمي دانند نمي گذارند اتومبيلهايشان سوخت غير استاندارد مصرف كند چه رسد به انسانها ، نمي توانند نيرو و هزينه براي تعمير و يا درمان بدهند ، مريض و ذليل كه نمي تواند كار كند ، انديشه كند . هيچ دين و مكتبي در دنيا نيست مانند اسلام به اين امور و سلامت زندگي انسان از هر جهت اهميت و اصل قرار داده باشد ، و نداريم اين مدعيان دروغين آب و خاك را از صدر بشريت تا كنون .

گياهان داراي صفات نهفته اي هستند (يكي از مهم ترين و استراتژيك ترين دستاورد علمي كه داشته و آنرا مطرح كردم) اين نظريه در مورد گندم و چند محصول ديگر كه كار كرده ام صدق داشت ، قطعا" و همانگونه كه قبلا" اشاره كردم همه دوستان در طبيعت تفاوتهاي گونه هاي نام گذاري شده را مشاهده فرموده ايد ، مثلا" گل رز را در شيراز به گونه اي مشاهده مي كنيد كه همان رز در شمال داراي ويژگي ديگري است (بحث گروه بندي گياهي جداي از اين مبحث است كه در جاي خود اشاره مي گردد )خربزه را در اصفهان داراي خصوصياتي از نظر طعم ، شكل ، رنگ ، بو ،... مشاهده مي كنيم و همان بذر را ببريم در شمال بسياري خصوصيات تغيير و گاها"خصوصيات ديگري را بروز مي دهد ، اين تغييرات متأثر از خصوصيات ژنتيكي بروز داده شده يا نهفته است كه اين تفاوت ها را بيان مي كند ولي بحث من خصوصياتي است كه در شرايط ويژه اي بروز مي كند . درحاليكه آن شرايط ممكن است در طبيعت وجود نداشته باشد و يا طي يك رويداد خاص و در زمان و مكان خاصي بوقوع بپيوندندو گونه جديدي بوجود ايد ، همانگونه كه طي ميليونها سال اين روند تكاملي طي شده و متناسب با طبيعت بوده به همين دليل تحت كنترل طبيعت است .

و از طرفي موقعيت هاي طبيعي با اكوسيستم ، اكولوژي يك سرزمين گياهي را پذيرش كرده و آن گياه متناسب با آن شرايط رشد و عملكرد دارد ولي انتقال آن بدون مطالعه به سرزمين ديگر باعث انتقال ويروس و بيماري و يا آفات مي شود كه در سرزمين مهاجرتي ايجاد فاجعه مي كند ، به همين دليل بسياري از كشورها بشدت ورود گياهان را كنترل مي كنند و در مبدأ ورودي كوره هائي براي سوزاندن گياهان وارداتي كه احتمال مغايرت با آن اقليم را دارند مي نمايند . در كشور ما اصلا" به اين مسائل پرداخته نمي شود چون جهل و كيلوئي فكر كردن را راحت تر مي دانند ، كمااينكه دهها آفت و بيماري به همين طريق وارد كشور ما شده ،

بحث بر سر بيوتكنولوژي بود كه رابطه گسترده اي بر ساير مسائل دارد و از جمله بيماري و آفت و ... گاها" با تغييرات ژنتيكي در گياهان گونه هائي از آفت و بيماري را پرورش مي دهيم ، و ذائقه آنها را تغيير مي دهيم با تغيير ذائقه و تغذيه تركيبات شيميائي آنها نيز تغيير مي كند ، شكارگرهاي طبيعي آنها رغبت به خوردن انها نمي كنند و يا قابليت تكثير آنها مضاعف مي شود ، و يا شكارگر با خوردن شكار دچار مرگ و يا تغييرات رفتاري مي شود ، من فاجعه را درك كرده ام هنوز جرأت بازگوكردن را نداشته و در حال مطالعه هستم ، قطعا" اتفاق افتاده و مي افتد ولي اثرات و عمق فاجعه زماني است كه رفتار يك حشره تغيير كند و يا در يك مورچه تغييرات ژنتيكي رخ دهد ، چگونه مي توانيد آنرا كنترل كنيد درحاليكه اين رويداد ديده شده ،

عدم جذب عناصر غذائي طبيعي و لازم توسط گياهان تراريخت از ديگر مشكلات اين بخش است وقتي نيترات جايگزين مي گردد محصول طي مدت كوتاهي حجم يافته و عناصر ديگر فرصت لازم جذب را ندارند درحاليكه محصول آماده عرضه بازاراست ، سرعت فساد محصولات ، عدم ماندگاري ، بي مزگي ، و چند مشخصه ديگر اين محصولات است ضمن اينكه انرژي مورد نياز انسان همگون با عناصر گياهان است ، روي ، آهن ، كلسيم و پروتئين ، گلوتن ، روغن و .... همه از طريق غذا تأمين مي گردد و مشكلات فراوان سوءتغذيه و فراگيري بيماري ناشي از همين بخش است ،

روش آبياري زير سطحي

كرارا"اشاره گرديده ومجددا"متذكر مي شوم بحث براينكه قطعه آبياري چيست نمي با شد بلكه اين روش آبياري توزيع رطوبت را درخاك بگونه اي ايجاد مي نمايد كه گياهان مي پسندند ونيازهاي متنوع آنان را تامين مي نمايد،ابتدا گياهان شرايط را از جهت حركت وتوسعه ريشه وتهويه طالب هستند وسپس فعاليت وحيات خاك كه توضيح داده شد پذيرائي بسيارخوبي از گياهان ازجهت تامين واستمرار خواست آنها انجام مي دهد واين عرضه وتقاضاي مطلوب درشرايط محيط ورشد مناسب صورت گرفته گياهان اقدام به ظهور وارائه آنچه مي توانند ارايه دهند مي نمايند .

عناصر غذ ايي مورد نياز انسان ازطريق محصولات كشاورزي بصورت مستقيم ويا از طريق مصرف فراورده هاي دام وطيور تامين ميگردد، درحاليكه فرآورده هاي دام وطيور نيز منشأ گياهي دارند ، گوسفند و گاو ،مرغ ،علوفه ودانه ها ي گياهي مصرف مي كنند ود ريك پروسه تبديلي انواع پرو تئين ،چربي وويتامين ها را جهت نيا ز انرژي انسان تامين مي كنند ،مسير سلامت جسم وانديشه انسان از گياهان است كه پس از اين مرحله تريبت وآموزش و... ممكن مي گردد ،99%‌مشكلات امروز جامعه مابه دليل تخريب وفساد بستر حيات انسان در طبيعت است كه شامل فساد مواد غذايي ،آلودگي موادغذايي اعم از دامي ،طيور ومحصولات كشاورزي ،محيط زيست ،عدم دريافت واحدهاي طبيعي عناصر غذايي ودريافت انواع عناصري كه سلامت جسم ورفتار انسان ها را در قالب انواع بيماريها ي مهلك بروز مي دهد مي باشد .

نظام پرشكوه وعظمت آفرينش را نمي توان در قالب چند جمله وحتي دهها وصدها وميليونها كتاب برشمرد وستايش كرد ،اينكه جماعت وگروهي با روح وجسم هد ف پليد وفاسد بخشي از اين نظام كه درراستاي تامين انسان آفريده شده را با رفتار وكردار شيطاني وجهل خود به زباله دان تبديل كرده اند ،ثمري داشته كه امروز آحاد ملت ايران با آن روبرو هستند ،ده سال پيش دقيقا "امروز را پيش بيني كردم وامروز اوج ذلت وفلاكت پنج سال آينده را اعلام مي نمايم .

در روش آبياري زيرسطحي وبه دليل وجود بسترمناسب تغذيه اي و ويژگي ايجاد شده دردستگاه گوارش گياه (خاك دستگاه گوارش گياه است ) رابطه اي مناسب وطبيعي بين گياه وخاك ازجهت تامين نياز گياهان برآورده مي شود ،برا ي مثال هندوانه داراي خصوصيات وويژگيهايي مي باشد كه تعداد كروموزوم ها وژنهاي قرار گرفته در كروموزوم ، متاثر از گونه اي بنام هندوانه است وآنچه اين گونه گياهي از جهات مختلف دراقليم زيستي خود نياز داشته باشد جذب وبه مصرف مي رساند،همانگونه كه قبلا" اشاره كردم گياهان مناسب با شرايط زيستي خود تغييراتي را بروز مي دهند مانند رنگ پوست ، ابعاد محصول ويك سري تفتا وت هاي ظاهري ونيز متاثر از تغييرات عناصرغذايي موجود د رخاك نيز تغييراتي مانند طعم ،ضخامت پوست و... اينكه يك هندوانه داراي چه شكل ظاهري باشد مهم نيست بلكه مهم دارابودن ويژگيهايي است كه انسان بعنوان موادغذايي بدان نياز داشته با شد ،در سيستم آبياري زير سطحي محصولي مانند هندوانه د راندازه يك پرتقال بزرگ كاملا" رسيده وسرخ رنگ وداراي رنگ و طعم وبوي بسيار مطبوع است .هندوانه كال در طي چند سال كشت ديده نشد كه اين امر يكي از پديده هاي نادر است ضمن اينكه طي مرحله رشد تا رسيدن به وزن بالا نيز هيچگونه پوكي يا لهيدگي متاثر از زمان مشاهده نشده .

در ساير محصولات نيز بلوغ سريعتر صورت گرفته براي مثال شاخه بادام در سال دوم داراي گل مي گردد در حاليكه درروشهاي معمولي در سال سو م گل ظهور پيدا مي كند ،گونه هاي روغني نيز د رفرآيند تبد يل با توجه به ساختار ژنيتيكي روغن بيشتري توليد كرده وهمانگونه كه طي آزمايشات تعيين درصد روغن اثبات گرديده، روغن استحصالي 10%الي 20% بيشتر از ميزان روغن استحصالي در روشهاي معمولي آبياري بوده .

اجبارا"بايد متذكر شوم بحث ميزان آب ونوع توزيع رطوبت در خاك وبه تبع آن فعاليت حيات خاك وغذاسازي وتوان وتشخيص گياه ،در جذب عناصر وبه دنبال آن نوع فعاليت فيزيولوژي وشيمي گياه براساس ساختار ژنتيكي (هويتي گياه )شاهد اين تفاوتها هستيم، آب صرف نظر از اهميت وقابليت تعيين كننده د رچرخه حيات در صورت عدم استفاده صحيح باعث تغيير وتخريب فيزيكي ، شيميايي وميكروبي وموجودات خاكزي وتمامي چرخه فيزيولوژيكي گياهان ميشود .

وقتي يك عنصر مانند آهن يا روي از دسترس گياه توسط جريا ن آب خارج شود ويا ارگانيسم ها واكسيژن و..در دسترس نبا شد تا اكسايش انجام شود ،گياه واكنش نشان داده وبرگها وميوه از شكل طبيعي خارج مي گردند ودانه نيز متاثرازاستمرار اين كمبود دچار مشكل شده ودرنسل آينده بروز مي نمايد ،ضمنا"اين علائم هشداردهنده اي است كه انسان يك محصول را با كمبود عنصرروي مصرف نكند (اهميت روي در سلامتي انسان ) در حاليكه در روش آبياري زير سطحي به دليل عدم امكان خارج شدن عنصر از شعاع جذب كمبودي بوجود نمي آيد بلكه همواره عنصر روي بيشتري تامين مي گردد ولذا نقص ژنتيكي نيز در سال آينده بروز نمي كند .

جايگزين شدن عنصري در گياه با عنصر ديگر ويا جذب نيترات فراوان كه در اثر استفاده از بذرهاي تراريخت بوجود مي آيد باعث عدم دريافت آن عنصر توسط انسان شده ويا گياه حداقل عنصردريافتي رادر بخشهايي از گياه يا ميوه به مصرف برساند كه به مصرف غذايي نمي رسد ودر مواردي نيز متاثر از استمرار كمبود نسلهاي آينده با جايگزيني عدم وجود عنصر با عنا صري را نمايان نمي كنند .

گندم توليدي با روش زير سطحي يكي از بارزترين نمونه ها مي باشد ،تا بحال كسي ريشه هاي هوايي گندم وبا امكان قلمه زدن گندم را نديده وباور نداشته ،176خوشه از يك دانه گندم وشاخه دادن ساقه گندم وخوشه بستن آنرا كسي نديده ولي شما در سايت مشاهده مي كنيد ،اين پديده شگفت آور 56كروموزم را تا زمان اثبات آن كسي باور نداشت در حاليكه بعد از اين رويداد آقايان در تحقيقات تلا ش كردند آنرا سرقت كنند واقدام به كشت كردند كه تبديل به علف شد ،متعاقبا" قطعات را بعداز تخريب سايت كرج دزديدند و...

افزايش پروتئين گندم به 25% به منزله 1 كيلوگرم در مقابل 3 تا 4 كيلوگرم فعلي است و گلوتن مفيد 53% به گفته آقاي دكتر كمالي و طبق آزمايش رسمي تاكنون مشاهده نگرديد و با ماندگاري گندم جدا شده به مدت 4 سال در شرايط بسيار معمولي و محيط آلوده ، (نمونه ها با خوشه كامل 176 خوشه از يك دانه نزد بسياري از مسئولين مي باشد ) در سيماي جمهوري اسلامي در بخشهاي مختلف خبري به آن اشاره گرديد و با واكنش بت جهل و دروغ مواجه شد .

در روش ابياري زيرسطحي و متأثر از ويژگيهاي ايجاد شده در خاك و گياه ، گياهان امكان بروز صفات نهفته را پيدا مي كنند و حتي صفات گرفته شده از آنها نيز باز مي گردد البته اين اتفاق درخصوص پاره اي محصولانت كه اصلاح نژاد شده نيز روي مي دهد و به همين دليل همواره نياز به استفاده از بذر اصلاح شده مي باشد . براي مثال سالها وقت و هزينه صرف مي شود كه گونه اي از آفتابگردان در شرايط كنترل شده اصلاح و مورد استفاده قرار گيرد ، بديهي است پس از كشت با گرده هاي متنوع كه توسط باد حتي از فاصله چندين كيلومتري برروي گل مي نشيند صفات دچار تنوع شده و بذر حاصله فاقد قابليت است درحاليكه پذيرش گرده هاي غريبه به دلايلي كه بزودي اعلام خواهد شد در روش زيرسطحي صورت نگرفته و احتمال آن در حدي است كه امكان حذف آن حتي در مزارع دهها هكتاري ممكن مي باشد ، اصلاح نژاد بصورت جداسازي و كنترل محيط كاري است بسيار با ارزش و زيبا و قابل توجيه در تمام محصولات ، و اقدامي كاملا" طبيعي بدون دخالت در ساختار ژنتيكي گياه ،

قبلا" اشاره كردم دكان بيوتكنولوژي براي فريب مسئولين بود و علمي است كه غرب در زباله داني انداخته و اين زباله را افرادي جمع كردند و ... در بيوتكنولوژي علم شناخت علمي بسيار باارزش است و جلوه هائي از قدرت الهي را مي نماياند و مي توان بهره هائي برد كه متأسفانه به آنها توجه نمي شود و در بخش تجربي استفاده مي شود ، مثل انرژي هسته اي كه بمب ساخته مي شود و ضدعفوني هم مي كند و يا يك اشكال در سازه هواپيما را نيز نمايان مي كند ، و راديوداروها و .... نيز ساخته مي شود

نتيجه مي گيريم با مديريت آب و خاك و مزرعه ، مديريت گياه توسط خود گياه صورت مي گيرد و محصولاتي با افزايش كيفي و كمي تا چندين برابر محصولات كثيف تراريخت توليد و مانع فاجعه هاي غير قابل كنترل مي شويم .

برداشت يك مثقال زعفران در سال اول كشت در متر مربع سابقه نداشته ، ضمن اينكه رنگ و عطر بسيار برتري هم در پرچمهاي گل و هم در خشك آن مشاهده گرديد . مثال بسيار ساده و قابل فهم و درك و ملموس ، زيره است ، زيره وحشي تا ده برابر زيره آبي ارزش اقتصادي دارد و به همين نسبت ارزش كيفي آن است . دليل آن صرف نظر از آب و كود شيميائي ، تنش هاي رطوبتي در زيره وحشي مي باشد كه در آن شرايط خشك،ژن هاي عامل اسانس فعال مي گردد، ممكن است تصور شود اسانس توليد مي شود ولي با توجه به عملكرد كمي،درصد آن نسبت به ميزان كاهش مي يابد در حاليكه اينگونه نيست توانستم عملكرد زيره را بيشتر از عملكرد آبي آن نيز برسانيم درحاليكه اسانس و ماده مؤثر آن در حد زيره كوهي (وحشي ) بود ، اين موضوع را در خصوص گياهان داروئي مفصل تعريف و نمودارها را تقديم مي نمايم تا ضمن اطلاع و استفاده از آن ، عمق خيانت را در مديريت كشاورزي درك فرمائيد ، ويژگيهاي اقليمي ايران را نمي توان برشمرد، كمااينكه مراتع كشور به دليل جهل مطلق و اعمال سياست كشور سوخته،توسط مديران كشاورزي تحت عنوان تأمين گوشت (چراي بي رويه دام بهانه اي است براي نابودي مراتع و نابودي مراتع به معناي هجوم آفات به مزارع و فرسايش خاك و پرشدن سدهاي كشور و تغييرات آب و هوايي و سيل هاي ويرانگر مانند سيل شمال كه متأثر از كشت گندم در مراتع بود ، كمااينكه بعد از مدتي ديگر مرتعي براي حداقل چرا باقي نمي ماند و هزاران گونه گياهي نابود مي شوند كه طي چند سال اخير با مدير خودكفائي گندم شروع و پس از درك اينكه هيچ نيروي قادر نيست تا اين حد كشور را به ويرانه تبديل كند به رياست كل رسيد ، استحضار داريد كه اخيرا" اقدام به خوراندن كود شيميائي به دام و طيور مي كنند ، )

آزادي مطلق در استفاده از هورمون از يكطرف و خودكفائي گندم از طرف ديگر و امسال دوستان استحضار يافتند كه به زيركشت بردن مراتع باعث خودكفايي دروغين گندم بود ،ديگر گياه دارويي به آن معنا وجود ندارد ،سياست ممانعت استفاده بهينه از آب تبعاتي دارد كه به زودي خواهيد فهميد ،خواهيد فهميد فاجعه يعني چه ،

پروژه اي را براي توليد انواع عسل با ويژگيهاي خاص دارويي وكيفيت وكميت غير قابل تصور اجرا نموده ،(اگر بخواهم دستاوردها را يكايك تعريف بسيار مختصر كنم دهها كتاب مي شود واگر بخواهم زيردستاوردها تعر يف مختصر كنم بايد دهها برابر هر دستاورد مطلب بدهم ،الحق چند سال وقت لازم است ولذافعلا"تعريف بسيار بسيار كوتاهي ارايه مي دهم ، ضمنا" نمودارها ي هر بخش نيز بسيار متنوع وزياداست اگر امكان داشته باشد ارايه مي دهم ،)نمودارهاي عملكرد محصولات كشاورزي كه تقديم گرديده توسطگروهي از متخصصين ومسئولين سازمان تحقيقات وزارت محترم كشاورزي قبل از ادغام ويرانگري كه صورت گرفت نظارت وارايه گرديد ، همگان مطلع مي باشند كه شخص عليرغم نهايت صداقت گوئي نمي تواند و نبايد به تنهائي آمار و ارقام ارائه دهد و با تأييد و نظارت كسانيكه مسئوليت دارند ارزش و هويت پيدا مي كند ، چنانچه تغييرات اندكي را مشاهده فرموديد به دليل اشتباه در سطح زير كشت بوده كمااينكه به نسبت عملكرد ساير محصولات اين موضوع مستند مي گردد ،

عملكرد گياهان داروئي به دليل ويژگي و مقاومت انها در مقابل كم ابي و شوري و سختي اقليم رويشي و ... در صورت مطابقت داشتن پاره اي از نيازهاي زيستي به مراتب بيشتر از گونه هاي زراعي با روش زيرسطحي مي باشد ، بسياري از سبزيجات از گونه هاي مرتعي بوده و اصولا" محصولات كشاورزي ريشه در مرتع ، جنگل و دشت ها دارند كه با توجه به ذائقه و عملكرد طي هزاران سال محصولات كشاورزي تبديل و امروزه نيز بسياري از ميوه هاي جديد از پرورش گونه هاي جنگلي و وحشي توليد مي گردد ،

بسياري از صفات را از دست داده و صفات جديدي را كسب كرده اند كه متناسب با شرايط زيستي از ابعاد مختلف مي باشد ، بطور كلي قادر نيستند قابليتهاي نهائي خود را بروز دهند ، دليل آن نيز عدم امكان شرايط مطلوب پرورشي توسط انسان مي باشد ، ما توانسته ايم بسياري از گونه هاي مرتعي را تا يكصد و شصت برابر عملكرد مرتعي برسانيم درحاليكه در گونه هاي زراعي اين امكان در مقايسه با كارآئي اب تا 60 برابر بوده كه اين امر به دليل مقاومت گياه مرتعي براي ماندگاري است ، مثال بسيار ساده آن در انسان است ، فردي در منطقه محروم با كمبودهاي مختلف پس از مستقر شدن در رفاه و آسايش در كوتاه مدت چنان تغيير ميكند كه قابل شناسائي براي دوستانش نيست درحاليكه يك فرد مرفه عليرغم شرايط بهتر و مستمر قبلي قابل مقايسه با او نيست ، بسياري از ويژگيهاي گياهان مانند انسان است كه به عنوان حيات گياهي نام برده مي شود .

در اين بخش اقدام به كشت گونه هاي مرتعي متنوع گرديد ، تنوع گلدهي و تعداد گل قابل قياس با همان گونه در مرتع نبود در حاليكه دفعات گلدهي نيز باتوجه به اعمال تنش اختياري افزايش قابل ملاحظه داشته ، جمعيت زنبور عسل و دفعات مراجعه به گل نشان از وجود شهد فراوان و رايحه مطلوب گياهان مرتعي بود بگونه ايكه با مراجعه به مزرعه آفتابگردان كه در فاصله اندكي از پروژه بندرت شاهد حضور زنبور عسل بوديم ، البته اين تست براي من به اين دليل قابل قبول بود كه گندم توليدي با روش زيرسطحي را در نوارهائي به تعداد 30 با فاصلهcm 15 و طول cm 20ريخته و بين آنها و در فاصله cm 7.5 گندم توليد شده در مزارع معمولي را ريختم ، پس از مدتي مورچه ها ابتدا تمامي گندمهاي توليدي روش زيرسطحي رابرده و پس از اتمام ان و وقفه اي كوتاه با تغيير جمعيت اقدام به بردن بقيه گندم ها كردند ، عكس اين رويداد را دارم و در سايت خواهم گذاشت تا مشاهده فرمائيد تفاوت ها حتي توسط مورچه و با آن فاصله كم تا چه حد مي باشد ، آنها در بردن گندم هاي معمولي اكراه داشتند و اگر اجبار نداشتند حتي يك دانه از آنرا نيز نمي بردند .

زنبورهاي عسل نيز بنا به غريزه خود عمل مي كردند و ولع و هيجان آنها كاملا" مشهود بود ، بعد از اتمام دوره گلدهي ميزان علوفه باقي مانده دقيقا" همان روند را براي گوسفندان داشت ، غريزه آنها نيز همراه ولع و شتاب در خوردن و رقابت و پس زدن يكديگر بسيار جالب بود ، نكته ديگر اينكه مقداري علوفه معمولي را با غلوفه هاي برداشت شده از طرح مخلوط كردم گوسفندها با بو كشيدن و پوزه خود تمامي علوفه مرتعي را خوردند و بقيه را باقي گذاشتند و تا زمان گرسنه شدن مجدد آنها را استفاده نكردند و رفتار آنها و هيجان در خوردن بسيار كاهش يافته و دنبال علوفه هاي مرتعي مي گشتند . اين روند را تا اتمام علوفه هاي مرتعي كشت شده در روش زيرسطحي ادامه دادم وكودهاي گوسفندان را جدا نموده واقدام به كشت كود نمودم !! و...و.... طي مراحل مختلف طرح وجمع آوري اعدادوارقام نتيجه اي حاصل شد كه بيانگر اين واقعيت مي باشد : اگر گوشت گوسفند را در اتمام پروژه وپروسه چرخه انرژي رايگان عرضه كنيم كاملا"اقتصادي است

ارزش وميزان علوفه جهت تعليف دام محاسبه بادر نظر گرفتن درصد رطوبت ميزان كود استحصالي نيز تعيين مي گردد ،كود عالي بدست آمده در سيستم آبياري زير سطحي باعث افزايش عملكردي معادل حداقل چهار برابر ميزان علوفه اي مي باشد كه دام مصرف كرده يك واحد مجددا"به دام تعلق مي گيرد وپنج واحد آن نيز محاسبه، هزينه توليد وسود نيز كسر وباقي مانده، سود وعملكگرد ناشي از مصرف آن ميزان كود در چرخه توليد مي باشد اعدادي كه بدست آمد بيانگر اين واقعيت محض است كه كود گوسفند ارزشي بيشتر از گوشت آن دارد واگر گوسفند را براي كود ان پرورش داده وگوشت آنرا دوربريزيم ،كاملا" اقتصادي است .

يك توضيح بدهم وآن اينكه از بحث اصلي اين مبحث دور شديم ، آمار وارقام وادامه بحث با ارايه دلايل علمي در بخش تغذيه خواهد آمد ومجددا" اشاره مي نمايم تمامي مباحث بسيار بسيار مختصر توزيع داده مي شود ، پروژه ودستاوردها به حدي گسترده ومتنوع است كه مبحث تغذيه خود چند جلد كتاب است ، اعم از كود آلي ،كودهاي معدني كه بسيار ويژه وجالب است ،ميزان تاثير در خاك وحيات خاك گونه هاي مختلف زراعي ،باغي ،گلخانه اي ، مثمر وغير مثمر ، گياهان دارويي و.... كه به صورت جداگانه كار وتحقيق گرديده وآمار وارقام ونمودار هاي خاص خود را با مقايسه با روشهاي آبياري ديگر ونيز كودهاي شيميايي وميكرو در سيستم هاي آبياري زير سطحي و... ارائه خواهد شد .

فراموش نكنيد در سال 83ويا 84 همان گروهي كه چند بار تصميم به نابودي فيزيكي حقير گرفتند با اسناد ومدارك وسوابق علمي وتأييد هاي مسئولين كه با نام اينجانب همراه مي باشد به هئيت دولت بردند وبنام طرح استراتژيك خودكفائي غذاي كشور به تصويب رساندند !!!! كه دزدي آنها با اسناد محرمانه ،فوق محرمانه ،تماما"لو رفت واسناد تقديم شما دوستان خواهد گرديد ،تمام اين سرقتها توسط يك تيم صورت گرفت ولي حتي قادر نبودند يك مزرعه را نيز اجرا كنند وقرار بود بعداز نابودي كامل اينجانب رئيس موسسه تحقيقات فني مهندسي كشاورزي بادريافت مبالغي پول ووادار كردن گروهي كه با من همكاري نظارتي داشتند تمام اطلاعات تكنيكي نيز به آنها داده شود

جسم انسان ثمره گیاه است یا به صورت مصرف مستقیم محصولات کشاورزی و يا بصورت مصرف فراورده های پروتئینی اعم از دام و طیور که از فراورده های کشاورزی (خوراک دام و طیور) استفاده می کنند هر تغییر و يا نقصان ایجاد شده در روند تولید محصولات فوق سریعاً روی انسان اثر می گذارد و شیمی بدن انسان را دچار اختلال می کند رابطه مستقیم بر اساس قانون خلقت در طبیعت و حتی بخش متاثر از تکامل بین انسان و گیاه از جهت ترکیبات عناصر غذائی بوجود آمده و اینکه در دین مبین اسلام احکام خاصی در خصوص غذای حرام و حلال تعریف شده بر همین اساس است و حتی تکامل در این خصوص نقش داشته و باعث تغییرات رفتاری ناشی از تغذیه می گردد ، (خوردن گوشت بسیاری از حیوانات حرام اعلام شده ) که متاسفانه از نظر علمی به آن پرداخته نشده و امروز شاهدیم خون را به دام می خورانند و در علوفه به او تحمیل می کنند در حالیکه حیوان حلال گوشت تعریف شده و خون باعث حرام شدن می گردد . هر فراورده کشاورزی متاثر از محیط پرورشی خود به صورت طبیعی حامل ترکیباتش می باشد که نیاز انسان را تامین و ترکیبات جذب شده در کلیه ارگان های بدن انسان پس از تغییرات مجدد جذب و متاثر از فعل و انفعالات توسط میکروارگانیزم های دستگاه گوارش و تغییرات شیمیایی در جریان گردش خون تبدیل به استخوان ، خون ، گوشت ، عصب ، غضروف ، مو و صدها مورد دیگر

دریافت سموم در محصولات کشاورزی ، نیترات آمونیوم و انواع مواد شیمیایی مضر ، غذای انسان را حرام می کند (یعنی مصرف آن زیان آور است ) این ترکیبات شیمیایی خطرناک که همراه با کاهش عناصر غذائی لازئم مانند روی ، آهن ، کلسیم و ..... باعث تغییرات عمده شیمیایی بدن انسان می گردد و علائم رفتاری موقت و دائم تغییر شیمی و سپس رفتار می شود این عناصر نیز همان کار را می کنند ، مشکل اینجا تمام نمی شود ،اثرات این تغییرات شیمیایی با مصرف انواع داروها یا مضاعف شده و اثر مخرب دیگری می گذارد و یا اثر مطلوب بر یکی از ارگان ها گذارده و در بقیه مشکل ایجاد می کند و اوج فاجعه انتقال ژنتیکی است در حالیکه متاثر از اتفاقات فوق نقص هائی در ژن ما ایجاد و انتقال می یابد و در نسل های بعد شاهد آن هستیم .

توضیح : بنده پزشک نیستم ، نوع این تغییرات و ترکیبات و اثرات معلوم آن را پزشکان و متخصصین امر باید اعلام کنند ، بلکه آنچه اشاره شد ، نظراتی است که بر اساس درک و بدیهی بودن و محلی بودن آن است ، همه می دانند که در اثر خوردن سم مسموم می شوند و مقدار سم،بروز یا عدم بروز علائم مسمومیت را تعیین می کند ، اثرات مصرف سم پس از اطلاع پزشک و آزمایشات مشخص خواهد شد در حالیکه اثرات آتی آن برای پزشکان نیز به صورت دقیق مشخص نیست و امکان خارج کردن سم نیز ممکن نمی باشد. کما اینکه امروز تمامی پزشکان انبوه بیماری و نارسانیهای جسمی را متاثر از سوء تغذیه و آلودگی آب و غذا و محیط زیست می دانند و آحاد مردم نیز از این امر آگاهند ولی حکم مديريت جهل آب و کشاورزی و غذا و محیط زیست است كه بايد بخورند .