• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

زیتون

زیتون

ارسال شده در زیتون

زیتون  ........زیتون . .....  زیتون ........زیتون ......

خداوند به زیتون قسم خورده........چرا به انجیر وزیتون.........حتی به عنوان نمونه ای از کل گیاهان . .. . چرا به زیتون ....

زیتونی که جایگاه ویژه ای در میان انبوه محصولات و کل گیاهان دارد.آیا صرفا به دلیل استحصال روغن یا سایر فرآورده های آن که متداول است، آیا تحقیقات در خصوص این محصول تمام پاسخ ها را داده ؟

پروژه آبیاری زیر سطحی سفالی در قالب طرحهای ملی و مصوب کمیسیون آب ریاست جمهوری که با تعهد وهمت ریاست وقت سازمان تحقیقات کشاورزی وقت (وزارت محترم کشاورزی با همه مشکلاتی که داشت  امکاناتی که نداشت)به تصویب رسید ودر ایستگاه تحقیقات کشاورزی با نهایت موفقیت به اجرا درآمد و پس از شکستن ساختار و سازماندهی وزارت کشاورزی اولین ماموریت، نابودی این پروژه بود که از اهداف ریشه ای برای ایجاد بحرانهای مدیریت شده فعلی بود. . . .

ویدئو تقدیمی که مستند بودن آن بگونه ای می باشد که گویی حضورا مشاهده میفرمائید و احدی قادر به نفی آن نیست. تغییر رژیم آبیاری  بر روی محصول زیتون در باغ کلکسیون زیتون که دارای تمامی یا اکثریت گونه های زیتون بود به اجرا در آمد.