• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

بادام باغی

بادام

ارسال شده در بادام باغی

 • SH100054
 • SH100199
 • SH100204
 • SH100206
 • SH100211
 • SH100395

 

درختان بادامی را که ملاحظه می فرمائید جزء میلیونها درختی است که در خراسان جنوبی، رضوی وشمالی و ... و.... در حال نابود شدن بود ..... میتوانستند آنها را نجات و ضمن تولید محصول و اشتغال مضاعف و استمرار زندگی، از آن میزان مهاجرت جلوگیری نمایند. در حالیکه عالما" و عامدا" مانع گشتند تا سیاست های مدیریت شده ساختارشکنی را استمرار دهند. این درختان بادام با 20 لیتر آب به این نشاط و سرزندگی رسیدند. در حالیکه تنها بخشی از تنه آنها زنده بود و هیچ  برگی بر درختان نبود. وضعیت درختان خود گویای تمام واقعیات است. ضمن اینکه همگی دیم بوده و دارای مقاومت نسبی به کم آبی.