• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

انار

ارسال شده در انار

انار ........انار ......

همه میدانیم  نام اناررا میوه بهشتی گذاشته اند.داستانها گفته شده که با واقعیت منطبق است. برای خوردن انار پارچه سفید پهن میکردند تا چنانچه دانه انار افتادمشخص شود و آنرا بردارند .گفته میشد چون انار میوه بهشتی است، باید تمام آن خورده شود و یک دانه هم ازبین نرود چون ممکن است همان دانه باعث بهشت رفتن شود... اهمیت وارزش انار را تا این حد میدانستند وانرا کاملا علمی شناخته وتعریف می کردند. ظاهرا بیش از 200 فراورده داروئی، آرایشی، بهداشتی، صنعتی، از انار تولید میکنند .ایرانیان همواره سرآمد علمی جهان بوده وهستند.

طرح آبیاری زیر سطحی را درسال 76 برروی انار و زیتون در ساوه و در قالب طرح های ملی اجرا نمودم،  بر روی درختان مسن و نهال در ایستگاه تحقیقات ساوه.  چنانچه نتوانستم تصاویر را پیدا کنم . بهتر از تصویر فیلم ویدئوئی را تقدیم مینمایم که بسیار جامع تر وگویا تر است. در خصوص زراعت و گلخانه نیز مستندات ویدئو ئی تقدیم خواهد شد. همان مزارعی که تصاویر آنرا به صورت عکس مشاهده می نمایید.

سطح زیر کشت 5000 متر مربع . برای هر نهال یک ابخوان عمودی به طول 40 سانتیمتر وقطر7 سانتیمتر .نهال های مورد استفاده از باغ کلکسیون ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساوه و قلمه یکساله بود  (قلمه در پائیز زده شده ودر بهار انتقال یافت)98 درصد قلمه ها مستقر و بقیه جایگزین گردید.

شرمنده هستم از اینکه به دلیل عدم دسترسی به اندازه گیریهای انجام شده قادر به ارائه دقیق میزان رشد ماهانه و زمان دقیق آبیاری نیستم. اسناد در ایستگاه تحقیقاتی نگهداری میشد و تماما ...

میزان آب در سال اول 70 متر مکعب در هکتار ودر سال دوم 250 متر مکعب، در سال سوم 450 متر مکعب و سالهای بعد را ندارم، کما اینکه نهایت مصرف آب را 1000 متر مکعب در هکتار برنامه داده بودم .

میزان رشد در سال اول طبق آنچه در ویدئو مشاهده میفرمائید با در نظر گرفتن شاخه های هرس شده و ماندگار حدود 8 متر طول که تنه اصلی نگهداری شده به 130 سانتیمتر بالغ میگردید .تنه اصلی در پایان سال اول کاملا خشبی باقطری معادل 4 الی 5 سانیمتر بود.

تاریخ خزان قریب 20 روز دیرتر از تمام مجموعه غیر از باغ تغییر رژیم آبیاری داده شده. یکی از بارز ترین ویژگیهای آبیاری زیر سطحی سفالی مقاومت گیاه در مقابل سرمازدگی میباشد در حالیکه سرمازدگی یکی از مشکلات کشاورزی در ایران است . شروع سال دوم همراه با رشدی رویائی همانند تمامی پروژه های اجرا شده با روش آبیاری زیر سطحی سفالی در باغات و یا زراعت و ...  تعداد انبوه گلهای شفاف ودرشت وسرزنده و به ثمر رسیدن  نهالها و میوه دادن در سال دوم شگفتی آفرین شد.

مبادا تصور شود تعریف از خود است . نه ،یک رویداد باشکوه طبیعت را به ذهن و تصویر کشیدم که منطبق با حقیقتی عینی است، بخشی از رحمانیت خدای رحمان را به تصویر کشیدم .

سال سوم با باغ اناری کامل و پر بار که مشابه آن در هیچ نقطه ای دیده نشده.

وضعیت در باغ تغییر رژیم آبیاری داده شده نیز به همین صورت و عملکرد تا 50 در صد افزایش یافته بود. وضعیت علف هرز که هجوم شته را در باغات انار درپی دارد، در روش آبیاری زیر سطحی به دلیل حذف کامل رطوبت از سطح خاک امکان استمرار رشد وتوسعه ندارد و رشد میزان علفی که امکان رشد ان متاثر از بارندگی است متوقف وبه سرعت خشک شده و علفهای پایدار کاملا از بین میروند. بذر ریزی علف منتفی میگردد و تنها تعداد معدودی در شعاع کمی از آبخوانها امکان رشد دارند که به سادگی قابل حذف میباشند.

از دیگر ویژگیهای طرح جلوگیری از رشد علفی بیهوده درختان انار میباشد. رشد علفی بیهوده و خصوصا پاجوش های فراوان از مشکلات عمده و هزینه بر می باشد که به دلیل آب زیاد خصوصا در اطراف طوقه بوجود میاید واز طرفی این رشد نا کارآمد که از خصوصیات انار است تعدد گل را به همراه داشته و در نتیجه با میوه بیش از حد هرینه حذف میوه مازاد را به همراه دارد و باز هم کنترل کرم گلوگاه را سخت تر کرده و ..........و.......مجموعه این مشکلات با مدیریت آبی که با روش زیر سطحی اعمال میگردد ازبین رفته و مدیریت بسیار مناسبی را امکانپذیر مینماید.

باید  کرارا به این نکته اشاره کنم که فریب مشتی هدایت شده را در خصوص کوزه و آبیاری مجعول کوزه ای را نخورید. این جماعت دو دسته هستند یک عده میخواهند حاصل سالها تلاش را بدزدند و بگویند کوزه که اختراع نیست !!!!ویا با اظهارات ناشی از توهم بگویند اجدادمان با کوزه آبیاری میکردند !!!!! گفتیم یک سندی یا سفر نامه ای ارائه دهید و . . گفتند اجدادمان یواشکی  ........... .جالب اینکه این دزدها رفتند به نام خودشان ثبت اختراع کردند و کوزه هم نساختند!!!!! دزد های مدرن یکساله به تمام نتایج تحقیقاتی 25 ساله بنده رسیده اند!!! گروه دیگر که الحق  ... کوزه را که هر گز قابلیت کاربردی ندارد مکارانه اسم گذاشتند ویا به همان نام معرفی کردند تا ذهن مسئولین ارشد کشور را از ماهیت موضوع دور کنند و... بسیار هم موفق شدند به این میزان خیانت . عده ای را فرستادند لاله جین همدان با گل رس کوزه گری به شکل همین قطعات هزاران قطعه تولید و بین کشاورزان توذیع کردند، درختانشان داشت ازبین میرفت، همه از سیستم زده شدند و آقایان آنرا بین مسئولین انعکاس دادند !!!!!!!! و بنام آبیاری زیرسطحی سفالی و بنام اینجانب مطرح کردند.

این جماعت یک چنین افکار و رفتار سیاهی دارند و اسیر کسانی هستند که مدیریت توسعه بحران آب را هدفمند دنبال می کنند. قطعات آبیاری زیرسطحی قابلیت تامین نیاز مستمر آبی تمامی گیاهان را تا دهها سال داشته و هرگز از انتفاع خارج نمی گردد حتی هزاران سال.(در مباحث مربوط به ویژگیهای قطعات و قابلیت های آن توضیحات جامع تری ارائه می گردد که آزمایشات لایسمتری بیانگر آنست)