• 1
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 41
 • 5
 • 51
 • 6
 • 7
 • 8
 • P1010024
 • P8050120
 • Picture 026
 • khiar mazrae 3
 • khiar mazrae

آفتابگردان گلخانه ای

آفتاب گردان گلخانه ای

ارسال شده در آفتابگردان گلخانه ای

 • Picture-004-5
 • Picture-006-7
 • Picture-007-3
 • Picture-020-4
 • Picture-027-7
 • Picture-058-2
 • Picture-115-2
 • Picture-132
 • Picture-139
 • Picture-161
 • Picture-184
 • SH100296

تا زمانیکه گندم و آفتاب گردان را در گلخانه کشت نکرده بودم و آن میزان محصول با آن ویژگی های ژنتیکی تولید نکرده بودم ، هیچ سابقه علمی کاربردی در این زمینه در جهان وحود نداشت  . باز هم مورد تمسخر همین دزدهایی که برای دزددیدن هریک از آورده های علمی کاربردی من مسابقه می دهند، قرار گرفتم. البته در آن زمان بسیاری افراد با شان و شخصیت در وزارت محترم کشاورزی وجود داشتند و بصورت خصوصی به من می گفتند تمام ادعاها و طرح های شما موفق بوده و پیشنهاد می کردند خودم را زیر سوال نبرم. بعد که گندم را دیدند تواضع کردند و . . ...

جالب اینکه عده ای با روش آبیاری سطحی در گلخانه گندم کاشتند !!!!!!! تبدیل به چمن شد !!!!!!!!!!!!